На  основу члана  46.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 3. Одлуке о новчаној помоћи студентима са територије општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 27/2016), члана 63. и члана 149. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној 04.10.2019. године, расписује

 

К О Н К У Р С
ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ

I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Расписује се конкурс за новчану помоћ студентима прве године факултета односно уметничких академија, који имају пребивалиште на територији општине Пландиште, за школску 2019/2020 годину.

Обавезе које доспевају у овој буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која су планирана Одлуком о буџету општине Пландиште за 2019. годину („Службени лист општине Пландиште“, број 19/2018, 10/2019, 15/2019 и 29/2019) у оквиру Програма 14 – Развој спорта и омладине, ПА 0005 Спровођење омладинске политике, програмска класификација 1301-0005, функција 160, позиција 156, економска класификација  472 – Новчана помоћ студентима I године – Одлука.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване до износа средстава која ће за ту намену бити обезбеђена Одлуком о буџету општине Пландиште за 2020. годину.

Компетан текст Конкурса можете преузети овде.

Пријаву на Конкурс можете преузети овде.